Skip to content

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden VanLokSchuttingen

Van Lok Schuttingen: gevestigd aan de Carel van Manderstraat 11, 7556 JA te Hengelo, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 87915863, hierna te noemen Van Lok.

Definities Van Lok

1. Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Van Lok en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
 2. De Opdrachtgever met wie eenmaal op basis van deze algemene voorwaarden een overeenkomst is gesloten, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden in te stemmen ten aanzien van later met Van Lok gesloten overeenkomsten.
 3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

2. Offertes

 1. Offertes worden schriftelijk of per e-mail gedaan.
 2. Uitgebrachte offertes door Van Lok zijn geldig tot 2 weken na dagtekening, tenzij anders is overeengekomen.
 3. Offertes en facturen worden altijd verstuurd vanaf info@vanlok.nl. Ieder ander offerte of factuur afkomstig van een ander mailadres, dan bekend bij Van Lok, is nietig.
 4. De prijs is, tenzij anders is overeengekomen, altijd inclusief bevestigingsmateriaal. Het bevestigingsmateriaal, regels en u-profielen, wordt aan een muur bevestigd voor de juiste fundering. Ter plaatse wordt bepaald hoeveel en welk bevestigingsmateriaal nodig is.
 5. Indien een aanbod van Van Lok is gebaseerd op de door de Opdrachtgever verstrekte gegevens, staat de Opdrachtgever in voor de juistheid en volledigheid van de door haar verstrekte gegevens. De Opdrachtgever draagt de volledige schade voor een eventuele onjuistheid of onvolledigheid met betrekking tot die gegevens.
 6. Indien de Opdrachtgever de overeenkomst op naam van een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart zij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De Opdrachtgever is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die overeenkomst.

3. Recht van ontbinding

 1. De Opdrachtgever behoudt tot 14 dagen na het plaatsen van de schutting haar recht op ontbinding zonder opgave van redenen.
 2. De Opdrachtgever heeft geen recht van ontbinding wanneer:
  1. De schuttingonderdelen op maat zijn gemaakt;
  2. De schutting na levering naar hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere zaken;
  3. Een overeenkomst waarvoor het recht van ontbinding overigens krachtens Afdeling 6.5 2B BW is uitgesloten.
 3. De Opdrachtgever die gebruik maakt van zijn herroepingsrecht kan de overeenkomst ontbinden door een verzoek in te dienen bij Van Lok per e-mail. Zodra Van Lok op de hoogte is gesteld van het voornemen van de Opdrachtgever om de Overeenkomst te beëindigen, zal Van Lok, indien aan de voorwaarden van dit artikel is voldaan, de ontbinding van de overeenkomst per mail bevestigen.
 4. Gedurende de in lid 1 genoemde termijn dient de Opdrachtgever zorgvuldig om te gaan met de te geretourneerde producten en verpakkingen.
 5. Indien de consument van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, dient hij het bijbehorende product in de originele staat en onbeschadigd, evenals alle geleverde toebehoren aan Van Lok te retourneren.
 6. Indien consument gebruik maakt de herroepingsrecht, is hij/zij zelf verantwoordelijk voor de demontage van de schutting. Eventuele demontage door Van Lok komt ook voor eigen rekening van Opdrachtgever.
 7. De consument is verantwoordelijk voor waardevermindering van het product als gevolg van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 4. Van Lok behoudt zich het recht voor om dit waardeverlies bij de consument in rekening te brengen, bijvoorbeeld door verrekening met van de consument ontvangen betalingen.
 8. De geleverde goederen dienen binnen 14 dagen nadat de consument bij Van Lok een verzoek tot ontbinding van de overeenkomst heeft ingediend, retour te sturen.
 9. Indien de consument gebruik maakt van het herroepingsrecht, draagt de consument de kosten voor terugzending van alle producten.
 10. Van Lok vergoedt de van de consument ontvangen betalingen minus afschrijving zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst. Als het herroepingsrecht wordt uitgeoefend tegen voor slechts een deel van de bestelling, worden de oorspronkelijk door de consument aan betaalde verzendkosten niet terugbetaald. Daarnaast is Van Lok niet verplicht tot restitutie van eventuele meerkosten indien de consument uitdrukkelijk kiest voor een andere vorm van standaardverzending dan de goedkoopste standaardverzending aangeboden door Van Lok.

4. Prijswijzigingen en wijziging van de overeenkomst

 1. Alle overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op feiten en omstandigheden die bij Van Lok bekend waren op het moment dat Van Lok deze prijzen aan de Opdrachtgever heeft aangeboden. Indien zich prijsstijgingen voordoen waar Van Lok redelijkerwijs niet kon voorzien en geen invloed kan uitoefenen, is Van Lok gerechtigd deze prijsstijgingen aan de Opdrachtgever door te berekenen.
 2. Van Lok behoudt zich het recht voor de overeenkomst te herroepen indien zich binnen zes maanden na het sluiten van de overeenkomst een prijsverhoging voordoet, met dien verstande dat Van Lok de overeenkomst niet op de oorspronkelijke overeengekomen prijsvoorwaarden wenst te handhaven. Bovenstaand recht van de consument om de overeenkomst te ontbinden geldt niet indien de prijsverhoging het gevolg is van een verhoging van de btw of andere heffingen van overheidswege.
 3. Indien zich na het sluiten van de overeenkomst een situatie voordoet waarbij de kosten stijgen, komen de extra kosten voor rekening van de Opdrachtgever, tenzij Van Lok de onjuistheid van de prijs en de onjuiste verstrekte gegevens had behoren te ontdekken. Van Lok zal de wederpartij tijdig op de hoogte stellen.
 4. Door wijzigingen in de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven leveringsdatum en/of uitvoeringsperiode worden gewijzigd. De wederpartij aanvaardt eventuele wijzigingen in de overeenkomst, daaronder begrepen wijzigingen in prijs, levertijd en/of uitvoeringstermijn. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, zal Van Lok daartoe eerst overgaan nadat de wederpartij akkoord is gegaan met de aangepaste prijzen en andere voorwaarden, daaronder begrepen de data of termijnen waarop (verdere) uitvoering van de overeenkomst zal worden bepaald.

5. Uitvoeren van de werkzaamheden

 1. De Opdrachtgever draagt zorg voor de uitvoering van de werkzaamheden door:
  1. Een vrij en toegankelijke en werkbare werkplek;
  2. Voldoende gelegenheid te hebben voor de aanvoer en opslag van zaken die bij de uitvoering van de klus worden gebruikt.
 2. Van Lok dient kosteloos gebruik te kunnen maken van alle voorzieningen die nodig zijn om de klus uit te voeren zoals elektriciteit, gas en water.
 3. De Opdrachtgever maakt tijdig bekend aan Van Lok waar eventuele ondergrondse kabels en leidingen zich bevinden. Van Lok is niet aansprakelijk voor schade aan ondergrondse kabels en leidingen.
 4. De Opdrachtgever dient altijd bij aanvang aanwezig te zijn voor het bepalen van de erfgrens. Wanneer de Opdrachtgever samen met zijn buren Opdrachtgever is, dienen beiden aanwezig te zijn.
 5. De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het uitzoeken van de erfgrens. Indien er een verkeerde erfgrens is bepaald door de Opdrachtgever, waardoor de schutting verplaatst dient te worden, zijn de extra kosten en meer-uren voor rekening van de Opdrachtgever.
 6. De Opdrachtgever stuurt ruim voor aankomst beelden op die de tuinsituatie omschrijven, zodat Van Lok hier rekening mee kan houden. Wanneer wordt geconstateerd dat de werkruimte niet toegankelijk is, zal Van Lok dit gelijk communiceren.
 7. Als blijkt dat bij aankomst bij Opdrachtgever de werkplaats onveilig of ontoegankelijk is, kan in overleg en op basis van nacalculatie kijken of dit ter plekke door Van Lok kan worden opgelost.
 8. Wanneer Van Lok op een ander nader te bepalen moment moet terugkeren, omdat de werkplaats onveilig of ontoegankelijk is, zullen er voorrijkosten van €150,00 in rekening van Opdrachtgever worden gebracht.
 9. Indien Van Lok op de dag van de afspraak komt en het blijkt dat om iedere andere reden buiten de schuld om van Van Lok, worden er voorrijkosten zoals in artikel 5.7 in rekening gebracht bij de Opdrachtgever.
 10. De Opdrachtgever dient aan beide zijden van de te plaatsen schutting minimaal 50 cm vrij te maken dat dient als werkruimte tijdens de werkzaamheden. Deze ruimte dient te voldoen aan de volgende voorwaarden:
  1. Obstakels die de werkzaamheden belemmert zijn verwijdert, hieronder wordt verstaan, begroeiing, wortels, fundering, puin, kabels, leidingen, verharding, stenen, en andere objecten tot een diepte van minimaal 80 cm.
  2. Wanneer wordt geconstateerd dat dit niet het geval is, wordt dit in overleg met de Opdrachtgever verwijdert door de montageploeg tegen een meerprijs. Indien hier niet mee akkoord wordt gegaan door de Opdrachtgever, wordt er een nieuwe afspraak ingepland en geldt hetgeen wat staat in artikel 5.7. De Opdrachtgever draagt hiervoor de zorg dat de grond vrij is van obstakels, zodat de montageploeg de opdracht kan uitvoeren.
 11. Van Lok neemt bij de uitvoering een inspanningsverplichting op zich en zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen uitvoeren aan de hand van de eisen van goed vakmanschap.
 12. Wanneer door weersomstandigheden de klus niet kan worden uitgevoerd, zal Van Lok een nieuwe afspraak met de Opdrachtgever inplannen. De beoordeling wordt te allen tijde gedaan door Van Lok.
 13. Indien een onderdeel van de schutting onjuist geleverd is of beschadigd is geraakt, wordt het onderdeel zo spoedig mogelijk vervangen.

6. Garantie

 1. Van Lok biedt 10 jaar garantie op de geleverde schutting. Onder de garantie valt:
  1. Beton rot, hout rot, productiefouten, het ontstaan van grove scheuren of gaten in het beton of het hout;
  2. Montagefouten, het niet in de afgesproken lijn plaatsen van de schutting, het niet recht stellen van de schutting.
 2. Onder garantie valt niet:
  1. Gebruikssporen, verkleuringen van hout en beton door weersomstandigheden.
 3. In geval van een garantieaanspraak dat niet benoemd is in artikel 6.2.1., maakt de Opdrachtgever dit bekend binnen 7 dagen na ontdekking. Van Lok neemt dan zo snel mogelijk contact op met de Opdrachtgever om de situatie te bespreken en op te lossen.

7. Betalingen

 1. De offerte van Van Lok vermeldt een zo nauwkeurig mogelijke prijsopgave als mogelijk. De opgegeven prijs dient als richtprijs. Wanneer blijkt dat er meer materiaal nodig is of er nog een dag extra moet worden teruggekomen, zal op basis van nacalculatie de kosten aan de Opdrachtgever worden doorberekend.
 2. Alle prijzen dat Van Lok mededeelt aan de Opdrachtgever zijn altijd inclusief de BTW en montage, tenzij anders is overeengekomen.
 3. Zodra de opdracht is uitgevoerd wordt de betaling direct, na tevredenheid, voldaan door de Opdrachtgever. Dit kan per factuur, contant of handmatige overschrijving.
 4. Wanneer na overleg met Van Lok en de Opdrachtgever is overeengekomen om de betaling later te voldoen wordt de wettelijke betalingstermijn in acht genomen art. 6:119a lid 2 BW.
 5. Nadat de wettelijke termijn is verstreken is Van Lok gerechtigd om een vergoeding van €40,00 in rekening te brengen bij de Opdrachtgever. Daarnaast is Van Lok gerechtigd om de incassokosten in rekening te brengen van 4% van de hoofdsom voor iedere maand dat de betaling uitblijft.

8. Klachten

Klachten met betrekking tot de uitvoering en contact met Van Lok, dienen binnen 5 dagen na constatering te worden gemeld via info@vanlok.nl. In de klacht dient het volgende te zijn omschreven:
 • De betrokkenen;
 • Een zo duidelijk mogelijk beeld van het probleem (eventueel met beelden als bewijsstukken);
 • Gewenste oplossing/situatie.
Na het indienen van de klacht wordt er binnen veertien dagen contact opgenomen om de situatie te bespreken en op te lossen. Indien de klacht niet onderling kan worden opgelost, kan de consument zijn klacht voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR-platform.

9. Promotiemateriaal

Door akkoord te gaan met de offerte en deze algemene voorwaarden geeft de Opdrachtgever stilzwijgend toestemming aan Van Lok om foto’s en video’s van de schutting te gebruiken voor eigen promotiedoeleinden. De Opdrachtgever kan te allen tijde haar toestemming intrekken zonder dat dit invloed heeft op het plaatsen van de schutting.

10. Toepasselijk recht

 1. Op deze arbeidsvoorwaarden en iedere overeenkomst van Van Lok is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen niet eerder beroep doen op een rechter totdat zij zich optimaal hebben ingespannen om een geschil onderling op te lossen.
×